Samtale er først og fremst et møte mellom mennesker innenfor trygge rammer, hvor dine tanker og følelser blir møtt med interesse, åpenhet og respekt. Det er du som har dine svar inni deg.

Samtalens intensjon er å belyse dine ressurser, dine muligheter, drømmer og spesielle evner og dyrke disse frøene. 

Min rolle som terapeut er ikke å ha svarene, tolke, gi råd og belære deg, men heller å være klangbunn som gir rom for nysgjerrighet og fordypning. Alt i din egen takt og på dine premisser. 

Din personlige historie er viktig, men det viktigste er å forstå hva historien har gjort med deg, og hvordan dette utspiller seg i ditt liv i dag. Det er ikke alltid at det er hendelsene i seg selv som er skadelige, men hvilken betydning og mening vi har gitt dem.  

The essence of trauma which is underneath all human dysfunction, confusion, disease, addiction, affliction etc. is separation from the self. The essential intention of therapeutic interaction is to help people reconnect with themselves. As they do, knowing that their own innate wisdom will guide them in the right direction, with the importance of understanding how disconnection can afflict the present moment.

– Gabor Maté 

Se Gabor Maté sin video om "Compassionate Inquiry" på YouTube


Temaer til refleksjon:

Det er ikke først og fremst hva du tenker, men å forstå hvordan du tenker.

Å forstå hvorfor vi gjør det vi gjør, og at følelser er drivkraften i alle menneskers liv. 

Å forstå hvilke av dine grunnleggende behov som er aller viktigst for deg. De ligger bak alle  dine valg og handlinger. 

Å forstå at du har fri vilje til å velge hva du vil fokusere på i ditt liv. 

Å utforske din iboende styrke og kraft.  

Å utforske hva som hindrer deg å leve i din styrke og kraft, og i å leve et meningsfullt og tilfredsstillende liv. 

Å klargjøre dine fremste verdier og hva du tenker er meningen med ditt liv.

Å lære å skjelne hva du har makt over i ditt liv, og hva som ligger utenfor din kontroll. 

Å reflektere over at å ha ressurser ikke er det samme som å være ressurssterk.

Å kunne erkjenne, og om mulig akseptere at ting er som de er  akkurat nå, for deretter å kunne ta  aktive bevisste valg for endring og veien videre.


Ubevisste tankemønstre

I psykoterapi er man mer opptatt av hva som foregår i personens bevissthet, enn i den ytre virkeligheten. Vi er nysgjerrige på ditt personlige perspektiv, så vi sammen kan se på om din fortolkning av opplevelsene er hensiktsmessige eller ødeleggende for ditt liv og dine relasjoner.

Samtaleterapi handler ikke om å grave i fortiden, men å være en aktiv deltager for å bli bevisst følelser, forsvarsmekanismer og dysfunksjonelle handlingsmønstre. Vi forsøker å se sammenhenger mellom nåværende problemer og symptomer, og hvordan de henger sammen med tidligere relasjons- og handlingsmønstre. 

Når disse prosessene er bevisstgjort, er det enklere å åpne for å undersøke egne behov på en mer direkte måte. Da blir det lettere  å bruke kreftene på å skape det livet man vil, istedenfor å kjempe imot det man ikke vil. Dette kan høres lettvint og overfladisk ut men vit at,-  all varig endring av tanke og handlingsmønstre krever tid, vilje, trening og tålmodig utholdenhet.

Vi blir mennesker i kontakt med andre mennesker. Det er gjennom andre mennesker at vi forstår oss selv. I første omgang er det våre foreldre eller primære omsorgspersoner som forteller oss hvem vi er. Deretter bruker vi resten av våre liv på å bekrefte eller avkrefte disse antagelsene om oss selv. 

Dersom vi i tidlig alder har blitt kritisert, hånet eller oversett, er det lett å tenke at vi ikke er særlig betydningsfulle.  

Din villighet til å være ærlig i den grad du forstår deg selv, krever mot, tålmodighet og en god porsjon ydmykhet og raushet. Det dreier seg ikke om å finne en absolutt sannhet, men snarere om sannferdighet. Hvis du har brukt store deler av livet på å holde vanskelige følelser på avstand og hemmelig for deg selv, er det jo ikke rart om forsvarsmekanismene automatisk gjør motstand.  

"Det dreier seg ikke om å finne en absolutt sannhet, men snarere om sannferdighet."

Du tenker kanskje at det ikke har skjedd noe nevneverdig traumatisk i ditt liv, og at dine foreldre var både kjærlige og modne, flotte mennesker. Du er kanskje både privilegert, begavet, vellykket og vakker, og samtidig bærer du på uforståelige diffuse følelser av skam, angst, tomhet og mindreverdighet. Og så sier du kanskje til deg selv at sånn har jeg jo ingen grunn til å føle meg, som er så privilegert på alle måter. Og kanskje dine nærmeste også gir utrykk for at din indre smerte ikke er berettiget.

Det er kjent at det ikke er en direkte sammenheng mellom ytre vellykkethet, og graden av sjelelig og psykisk uro og smerte, eller av en dyp bakenforliggende indre ro og tilfredshet. 

Traumer

Nyere forskning viser nå at minnene våre ikke bare sitter i hjernen, men mest sannsynlig i alle cellene i kroppen vår.  Etter traumatiske hendelser som er utenfor vår toleranse grense, fortsetter nervesystemet å være forberedt på fare og symptomene kan bli kroniske. Når nervesystemet er hyper aktivert kan vi oppleve symptomer som: emosjonell overveldelse, panikk, impulsivitet, økt årvåkenhet, i forsvar og beredskap, opplevelse av utrygghet, reaktivitet, sinne og konstant tanke kjør. 

Nervesystemet kan også bli kronisk paralysert og symptomene kan da oppleves mer som disse: nummenhet, passivitet, følelsesløshet, fatigue, klarer ikke å tenke, opplevelse av å være frakoblet, avstengt, "ikke tilstede". 

Hvis vi opplever noe traumatisk som er innenfor vår toleranse grense, vil vi ha reaksjoner som er håndterbare. I ettertid vil nervesystemet balansere seg selv og minnene naturlig blekne.  (Siegel- 1999)

Les gjerne artikkelen "Hva er traumer og traumebehandling" fra Norsk Psykologforening.


Gradvise, udefinerbare traumer

Det er ikke alltid at ting skjer i dramatiske øyeblikk eller i traumatiske hendelser. Det har snarere skjedd noe gradvis og umerkelig som det gjør for mange mennesker. Du var kanskje aldri utsatt for overgrep som barn, har ei heller opplevd fysisk eller psykisk vold. Det var mer en opphopning av giftige øyeblikk, som ble til en bølge av angst og forvirring begravd i underbevisstheten. Opplevelser som over tid har skapt uro, et forvrengt selvbilde og destruktive tankebaner.

Disse "uskyldige" overgrepene kommer via så mange kanaler og kilder, både personlige og kulturelle. Alle disse subtile signalene og beskjedene vi får via media og kulturen, kan være like skadelige som konkrete overgrep og hendelser på psyken og kroppen.  


Stressreaksjon og traume

Kanskje har du også hatt så traumatiske opplevelser at kroppen og psyken har hengt seg opp i overlevelsesmodus. Kroppen tror fortsatt at du er i fare lenge etter at faren er over, og utsondrer kronisk store mengder stresshormoner (adrenalin/kortisol), og tankene går i spinn for å finne ut hvor faren befinner seg. Over tid kan dette stresset føre til kronisk utmattelse, angst og depresjon. Les gjerne artikkelen om stress.

En samtale kan klargjøre hva dine behov er for veien videre.


Jeg anbefaler på det varmeste spesialist i klinisk psykologi Rigmor Elisabeth Felberg. Hun bruker også metoder som mindfulness og tankefeltterapi (TFT) i sitt arbeid. Les hennes artikkel om TFT her.

For terapi rettet mer mot identitetsorientert psykotraumeterapi (IoPT) anbefales varmt Bente Fjeldstad. For mer informasjon se www.bentefjeldstad.no.Ved akutt eller alvorlige traume, psykoser og selvmordstanker, 
ta umiddelbart kontakt med autorisert helsepersonell.